Square Fitness 已經開到第六間分店,分別遍佈中環、金鐘、將軍澳、沙田、荃灣及大圍,NearFit 都會慢慢更新返Square Fitness資料俾大家參考。荃灣分店位處於Plaza 88及將會於六月中開幕,而今次的預售優惠詳情可以參考資料,有興趣就盡早報名啦!

預售優惠 (100個預售名額 名額有限先到先得)
1. 免入會費 $499
2. 按月收費 $520 預售期間 $398(只限荃灣分店)需簽訂合約12個月或以上
3. 包毛巾

查詢更多詳情請到 https://www.instagram.com/p/Cdj6c9YskNV/